same difference

aceeași diferență

English

-         If everything is simultaneously false and true,
           How is it sure that I am not You?

Same Difference / Aceeași Diferență is a new photobook featuring writings in English with Romanian translations by Bucharest-based, Scottish-Ghanaian photographer and writer, Neal Gruer.

The images were taken in 2018 on a single day in Bucharest, when two large groups of people from completely different ends of the social, political and ideological spectra gathered in close proximity for two completely different reasons – Pride march and a rally in support of the populist Romanian government.

While the two gatherings did not interact on the day, subsequent political events in Romania (culminating in a referendum to change the constitutional definition of marriage to apply only to straight couples) revealed that even when social issues appear independent of one another, they, and the people behind them, remain inextricably connected.

Despite the apparent and assumed differences between the two groups, by directly comparing the images from both events, Same Difference / Aceeași Diferență seeks to challenge readers on their perspectives; to put aside superficial observations in favour of deeper questions that ask, what is“difference”, “same”, “belief” and “truth”? In the current context of social polarisation, media “echo chambers” and cursory reactions to online imagery, the book offers a respite from the narrow, protected perspectives we are typically fed, and highlights how those closeted viewpoints often miss the complexity and intrigue that lie beneath one’s initial reactions.

"My initial intention was simply to photograph the two events. But as I reflected on the pictures and followed the news over the next several months, I felt that what I had captured revealed a lot about the current state of social and political polarisation in Romania, Europe and elsewhere in the world. My hope is that the book confronts people with questions of how they represent themselves and how they regard those who hold different views to their own.” 

Same Difference / Aceeași Diferență is initially available as a limited first edition of just 107 signed and numbered copies. Self-published by the author and printed by Fabrik in Bucharest, the never-before-published 64 digital photographs sit alongside poetic and narrative writings by Neal in English, with Romanian translations by Cristina Ioana Pașalău. The book was designed in Scotland by Hannah Taylor, owner and editor of She is Fierce magazine. Other book details: 23cm x 15cm, 72 pages, digital print on 150 gsm matte paper, ISBN 978-973-0-28198-9.

Alongside an exhibition of selected images from the book (printed in Bucharest by Fine Art Imaging), Same Difference / Aceeași Diferență will launch on Sunday 16th December 2018, between 18.00 and 20.30, at Bob Coffee Lab in Bucharest (Piața Charles de Gaulle 3) – the place where the first photograph in the series was taken. Neal intends to launch a second edition in the UK, in early 2019. 

View sample images of the book spreads and a video flick-through of the book below.

For availability, please contact Neal here.

Română

-         Dacă totul estesimultan fals și adevărat,
           Cum poate fi sigur că eu nu sunt Tu?

Same Difference / Aceeași Diferențăeste un nou photobook cu text în limba engleză și traducere în limba română,realizat de fotograful și scriitorul scoțian-ganez, stabilit în București, NealGruer.

Imaginile au fost făcute în2018 în aceeași zi în București, când două mari grupuri de oameni dinextremități diferite ale spectrului social, politic și ideologic s-au adunat înimediata vecinătate din două motive complet diferite - Pride și mitingul PSD.

În timp ce cele două grupurinu au interacționat în acea zi, evenimentele politice ulterioare din România(culminând cu un referendum pentru a schimba definiția constituțională acăsătoriei pentru a se aplica doar cuplurilor formate dintr-un bărbat și ofemeie) au arătat că, chiar dacă problemele sociale par independente una decealaltă, oamenii din spatele lor rămân în mod inextricabil legați.

În ciuda diferențeloraparente și asumate dintre cele două grupuri, prin compararea directă aimaginilor de la ambele evenimente, SameDifference / Aceeași Diferență  încearcă să provoace cititorii cu privire laperspectivele lor; pentru a pune deoparte observațiile superficiale în favoareaunor întrebări mai profunde, care este "diferența", ce reprezintă  "aceeași", "credința" și"adevărul"? În contextul actual al polarizării sociale, al"camerelor de ecouri" din presă și al reacțiilor sumbre la imaginileonline, cartea oferă un răgaz de la perspectivele înguste și protejate cu carene hrănim în mod obișnuit și evidențiază modul în care aceste puncte de vedereînchise pierd adesea complexitatea și intrigile care se află sub reacțiileinițiale ale omului.

“Intenția mea inițială a fost pur și simplu de a fotografia cele douăevenimente. Dar în timp ce reflectam asupra imaginilor și urmăream știrile de-alungul lunilor ce au urmat, am simțit că ceea ce am capturat dezvăluia foartemulte despre situația curentă de polarizare socială și politică din România,Europa și oriunde altundeva în lume. Dorința mea este ca această carte săconfrunte oamenii cu întrebări despre cum se reprezintă pe ei înșiși și cum seraportează la cei care împărtășesc opinii diferite de cele ale lor.”

Same Difference / Aceeași Diferență este inițial disponibilă ca o primă ediție limitată de doar 107exemplare semnate și numerotate. Auto-publicat de autor și tipărit de Fabrik în București, conține 64 defotografii digitale, care nu au mai fost niciodată văzute, alături de pasajenarative și versuri scrise de Neal în limba engleză, cu traduceri în limbaromână de Cristina Ioana Pașalău. Design-ul cărții a fost creat în Scoția decătre Hannah Taylor, deținătoare și editor al revistei She is Fierce. Alte detalii despre carte: 23cm x 15cm, 72 pagini,imprimare digitală pe hârtie mată 150gsm, ISBN 978-973-0-28198-9.

Alături de o expoziție defotografii selectate din carte (tipărite în București de Fine Art Imaging), SameDifference / Aceeași Diferență va fi lansată duminică 16 decembrie 2018, între orele 18.00 și 20.30,la Bob Coffee Lab din București (Piața Charles de Gaulle 3) - locul unde prima fotografie din serie a fostfăcută. Neal speră să lanseze o a doua ediție în Marea Britanie, la începutulanului 2019.

Pentrumai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Neal Gruer aici.

Using Format